Algemene-, Leverings-, Betalings- en Verkoopvoorwaarden

Top-roof isolatie en dakwerken

Bezoekadres: Nieuwstraat 17, 6021 HP Budel

Inschrijfnummer KvK. te Budel: 65061039

Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Top-roof isolatie en dakwerken

Opdrachtgever: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die opdracht heeft gegeven om herstelwerkzaam­heden, vernieuwingen, onderhoud of andere werkzaamheden uit te voeren op het dak.

Artikel 1: Werkingssfeer/offertes:

1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, en werkuitvoeringen van opdrachtnemer.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, geen daarvan uitgezonderd, tenzij tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever/cliënt uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen

1.3 Deze algemene voorwaarden zetten daarmee strijdige algemene voorwaarden van opdrachtgever/cliënt opzij in de verhouding tussen opdracht­nemer en opdrachtgever/cliënt.

1.4 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en het wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

1.5 Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal, alsmede andere door opdrachtnemer verstrekte gegevens, binden haar niet.

1.6 Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn voor opdrachtnemer slechts bindend, indien deze schriftelijk door haar zijn geaccepteerd c.q. bevestigt(ondertekend) Opdrachtnemer heeft het recht een opdracht/order zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat en/of zal ontstaan. Desalniettemin zal opdrachtnemer cliënt in kennis stellen van de weigering.

1.7 De omvang van de verplichtingen van opdrachtnemer wordt uitsluitend bepaald door de orderbevestiging, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Na acceptatie van de aanbieding door opdrachtnemer zal opdrachtgever de opdracht schriftelijk bevestigen.(retourneren kopie offerte)

De overeenkomst is voor opdrachtnemer eerst bindend, indien opdrachtgever de schriftelijke bevestiging “voor akkoord” ondertekend aan opdracht­nemer heeft geretourneerd.

1.8 Opdrachtnemer wordt terzake van opdrachten en de uitvoering ervan uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door degenen die daartoe blijkens de inschrijving in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel waar opdrachtnemer is geregistreerd zijn gerechtigd.

1.9 In een offerte is, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, nimmer begrepen: verborgen gebreken en al het andere wat niet van tevoren vast te stellen is.

1.10 De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te annuleren door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot. In geval van annulering is de opdrachtgever aan ons verschuldigd de schade die wij ten gevolge van de annulering lijden. Deze schade bestaat onder meer uit geleden verliezen en gederfde winst en de kosten die wij reeds gemaakt hebben; voorbereiding,uitvoering van de overeenkomst,waaronder gereserveerde productiecapaciteit,ingekochte materialen,ingeroepen diensten en opslag.

1.11 Offertes voor brand, storm en waterschade zijn nooit gratis, mits opdracht word uitgevoerd door opdrachtnemer, dit zal altijd tevoren worden vermeld aan de opdrachtgever.

Artikel 2: Prijzen:

2.1 Alle prijsopgaven en de prijzen die in rekening gebracht worden zijn exclusief BTW en in Euro’s vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals materialen, lonen, heffingen, belastingen, premies en assurantiën, etc.

2.2 Indien de kostprijzen en/of de prijzen, waarvoor opdrachtnemer de producten van derden en/of leveranciers betrekt, tussen het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst en het tijdstip van levering, wijziging(en) ondergaan, heeft opdrachtnemer het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen danwel de order te annuleren, terwijl opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor schade die direct danwel indirect uit deze wijziging danwel annulering ontstaat en zal ontstaan. Een en ander laat onverlet het recht van de wederpartij om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3: Levering van materialen ten behoeve van onderhoud en reparatie of in verband met verkoop:

3.1 Levering vindt plaats vanaf het magazijn. Alle door opdrachtnemer geleverde materialen, ook die welke franco verkocht zijn, reizen voor rekening en risico van opdrachtnemer. Het laden en lossen geschiedt eveneens voor rekening en risico van opdrachtnemer.

3.2 De opgave van (op)leveringstermijnen en de uitvoering der werkzaamheden in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten vermeld, worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. De (op)leveringstermijnen zijn derhalve altijd bij benadering aangegeven (approximatief). Bij overschrijding van deze termijnen kan opdrachtnemer in overleg treden met de cliënt. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de cliënt derhalve geen recht, ook niet na ingebrekestelling, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen danwel enige voor de cliënt uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting geschorst of vervallen te achten, tenzij de overschrijding als gevolg van opzet of grove schuld plaats heeft.

3.3 De materialen worden geacht door opdracht­nemer te zijn geleverd en door de cliënt te zijn

aanvaard, zodra de materialen bij de cliënt zijn aangevoerd en gelost.

3.4 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.

3.5 Wanneer een gedeelte van een opdracht gereed is, is opdrachtnemer bevoegd dit deel op te leveren, dan wel te wachten met de levering tot de gehele opdracht gereed is. Bij oplevering van opdrachten en gedeelten volgens het vorenstaande, alsook bij oplevering van successieve gedeelten ener opdracht krachtens overeenkomst, zal iedere oplevering geacht worden een afzonderlijke overeenkomst te vormen.

3.6 Voor orders welke een waarde vertegenwoordigen lager dan vijftig euro worden de reële voorrijkosten en administratiekosten in rekening gebracht.

3.7 Opdrachtnemer heeft het recht om voor nader te bepalen materialen een minimum afname voor levering vast te stellen.

3.8 Overheidsmaatregelen in Nederland of in het land waaruit de materialen worden geëxporteerd en die levering of productie alsmede een wijziging in de status van de cliënt tot gevolg hebben, ontslaan opdrachtnemer te allen tijde van de verplichting tot uitvoering van de opdracht.

3.9 Bij de aflevering van goederen of aflevering van half gerede materialen, heeft de afnemer, op straffe van vergoeding van schade en kosten, te zorgen:

A. dat de plaats waar de werkstukken en/of materialen opgeborgen moeten worden, of de verwerking moet geschieden zodanig is, dat beschadiging, op welke wijze dan ook, niet plaats zal kunnen vinden.

B. dat de toegang tot het terrein of woonhuis of de bedrijfsruimte waar de aflevering moet geschieden, onbelemmerd is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering mogelijk te doen zijn.

C. dat indien een takel, lift of kraan gebruikt moet worden, de gelegenheid daartoe gegeven wordt. Schade daarbij ontstaan, is voor rekening van de afnemer, tenzij schuld van de zijde van opdracht­nemer komt vast te staan.

D. dat in de ruimte waarin gewerkt moet worden voor elektriciteit, lucht, verwarming en water is gezorgd.

De werkzaamheden worden geacht verricht te worden in de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen. Schade aan goederen van de opdrachtgever, opgekomen in het kader van aanneming van werk of uitvoering, is niet voor rekening van opdrachtnemer, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld.

Artikel 4: Specifieke risico’s: 

4.1 In het belang van opdrachtgever en opdracht­nemer zal opdrachtnemer alle werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van hetgeen is bepaald in Richtlijn 2001/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001, waarin minimumvoorschriften zijn opgenomen inzake de veiligheid en gezondheid door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats. Op grond van Nederlandse en Europese voorschriften dient opdrachtnemer zich te houden aan alle voorschriften, gegeven op het gebied van milieu, veiligheid en arbeidsomstandig­heden op de arbeidsplaats. Indien opdrachtnemer genoodzaakt is, op grond van bovengemelde wetgeving en besluiten, extra maatregelen te moeten treffen op de arbeidsplaats, om de

veiligheid en gezondheid in acht te nemen, behoudt opdrachtnemer zicht het recht voor om de uitvoering der opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten of te staken (deze is geheel de zijde van opdrachtnemer), in ieder geval totdat veiligheidsmaatregelen zijn genomen en de op een en ander betrekking hebbende verhoging van de prijs, alsmede de eventuele prijsverhogingen met opdrachtgever zijn overeengekomen.

4.2 Het, ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, verwijderen daktrimmen op muuraansluitingen kan opdrachtnemer nooit aansprakelijk gesteld worden door opdrachtgever in verband met losraken van stenen etc.

4.3 Indien opdrachtnemer eerst nadat hij offerte heeft gedaan of eerst toen hij voor de uitvoering van de werkzaamheden ter plaatse kwam de staat van het dak in ogenschouw heeft kunnen nemen, blijft aldus onverkort het bepaalde in artikel 1.6 van de algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

4.4 Opdrachtgever is verplicht om opdrachtnemer op de hoogte te stellen van het aanwezig zijn van, danwel het gebruiken van schadelijke stoffen, zoals asbest en/of eterniet etc.

Opdrachtnemer weigert in ieder geval de verwerking (waaronder sloop en afvoer) van dergelijke schadelijke stoffen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij ontdekking tijdens verwerking c.q. uitvoering van de opdracht, door opdrachtnemer van dergelijke stoffen om de uitvoering der opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten of te staken (deze is geheel de zijde van opdrachtnemer), in ieder geval totdat beschermende maatregelen zijn genomen en de op het risico betrekking hebbende verhoging van de prijs, alsmede de met de afvoer van dergelijke stoffen samenhangende prijsverhogingen met opdrachtgever zijn overeengekomen.

4.5 Bij dakreiniging is nooit geheel uitgesloten dat er water binnen kan komen.

4.6 Opdrachtgever kan opdrachtnemer nooit aansprakelijk stellen voor schades op een dak die al reeds aanwezig waren.

4.7 Als opdrachtnemer een dak gecoat heeft is het nooit uitgesloten dat er pannen met elkaar verkleefd zijn.

Artikel 5: Reclames:

5.1 De cliënt wordt geacht de door opdrachtnemer geleverde materialen terstond na ontvangst te hebben goedgekeurd.

5.2 Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geleverde materialen dienen binnen tien dagen na levering bij aangetekende brief ter kennis worden gebracht van opdrachtnemer.

5.3 In geval van afkeuring van de materialen zal opdrachtnemer in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde materialen opnieuw te leveren danwel alsnog conform de opdracht uit te voeren.

5.4 Verwerkte en/of wederverkochte materialen worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de cliënt nog enig reclamerecht toekomt.

Artikel 6: Niet toerekenbare tekortkomingen / Overmacht:

6.1 Als overmacht zullen worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Als dergelijke omstandigheden zullen onder meer worden aangemerkt: het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde, van wie producten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, weersinvloeden, mobilisatie, oorlog, epidemieën, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, brand, inbeslagneming, defecten aan machinerie(ën), transportmoeilijkheden en voorts iedere andere omstandigheid welke opdrachtnemer redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen.

6.2 Indien opdrachtnemer ten gevolge van een hem niet toerekenbare tekortkoming of overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is hij/zij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met de cliënt geheel of gedeeltelijk op te schorten danwel, indien een dergelijke opschorting zes maanden heeft geduurd, de overeenkomst bij aangetekende brief te ontbinden.

In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat de partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Bij gedeeltelijke nakoming door opdrachtnemer zal de cliënt een redelijk gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.

6.3 Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade tengevolge van werkzaam­heden aan:

Alle achterstallige gebreken op en aan het dak.

Artikel 7: Betaling en incasso:

7.1 Indien op de factuur geen datum is vermeld, waarop de factuur moet zijn voldaan, dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de eigen bankrekening van de opdrachtnemer.(mits ander overeen gekomen met opdrachtnemer) Vanaf de datum dat de betaling door opdrachtgever/cliënt plaats had moeten vinden tot de datum van betaling is opdrachtgever/cliënt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Vanaf dat moment is opdrachtgever/cliënt over het factuurbedrag c.q. het restantbedrag ingaande op de factuurdatum de wettelijke rente cumulatief per maand verschuldigd, waarbij een deel van de maand als een gehele maand zal worden gerekend, een en ander zonder dat enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling door opdrachtnemer aan de cliënt is vereist. Alles onverminderd de verdere rechten die opdrachtnemer ter zake kan uitoefenen. Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met het door opdrachtnemer geldend maken van haar rechten, voortvloeiende uit of terzake van de met de cliënt afgesloten overeenkomst van koop en verkoop, daaronder begrepen alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, komen voor rekening van de opdrachtgever/cliënt. De in de boeken van opdrachtnemer voor voornoemde kosten opgevoerde bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop van voornoemde kosten, behoudens tegenbewijs door de cliënt.

7.2 Betaling dient ineens te geschieden, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen, waarbij iedere vervallen termijn wordt geacht een afzonderlijke overeenkomst te vormen.

7.3 In geval cliënt enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surseance van betaling vraagt, of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit of overdraagt c.q. ontbindt, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem/haar van toepassing wordt verklaard, alsmede indien beslag te zijnen laste wordt gelegd, is elke vordering van opdrachtnemer op de cliënt terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft opdrachtnemer dan het recht om de overeenkomst voor zover nog niet (geheel) uitgevoerd zonder nadere

ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en de reeds geleverde, nog niet betaalde goederen terug te nemen, dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding, danwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

7.4 De cliënt wordt geacht de factuur als juist en de schuld te hebben erkend, indien daartegen niet binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk is geprotesteerd.

7.5  Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden of andere werkzaamheden niet op.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud: 

8.1 De geleverde materialen blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de cliënt aan alle verplichtingen jegens haar, waaronder eventuele verplichtingen tot betaling van rente en kosten, heeft voldaan.

De cliënt verplicht zich om de goederen gedurende deze periode deugdelijk te bewaren en te verzekeren tegen alle calamiteiten.

8.2 Zolang de materialen eigendom blijven van opdrachtnemer, mag de cliënt ze slechts in zijn normale bedrijfsuitoefening be- of verwerken of doorverkopen, hetgeen niet omvat verpanding of overdracht in eigendom tot zekerheid. Bij overtreding van dit verbod verbeurt de cliënt, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond opeisbare boete ad vijf en twintig duizend euro is de koopprijs terstond ten volle opeisbaar, onverminderd de verdere aanspraken van opdrachtnemer.

8.3 Opdrachtnemer heeft het recht om producten die zij onder zich heeft van de cliënt, onder zich te houden totdat betaling van alle kosten die opdrachtnemer heeft besteed ter uitvoering van de overeenkomst van koop en verkoop met dezelfde cliënt, onverschillig of deze overeenkomst betrekking heeft op voormelde of op andere producten, tenzij de cliënt een genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 9: Aansprakelijkheid:

9.1 Behoudens de verplichting van opdrachtnemer om in geval van fabricagefouten, te zorgen voor kostenloze vervanging of herstel, danwel restitutie van de koopprijs, is opdrachtnemer nimmer, uit welke hoofde dan ook, voor enige, door de cliënt of door derden geleden of te lijden schade aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld.

9.2 Aansprakelijkheid jegens derden, voortvloeiend direct of indirect uit de aanwezigheid en/of (mede)gebruik van de door opdrachtnemer geleverde materialen, is steeds voor rekening van de cliënt en deze zal opdrachtnemer zo nodig ter zake volledig vrijwaren, behoudens opzet of grove schuld.

9.3 Opdrachtnemer heeft aldus het recht om alle aansprakelijkheid af te wijzen en cliënt te verwijzen naar de fabrikant van het (de) gewraakte product (en), van wie opdrachtnemer de materialen kocht.

9.4 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kleurverschillen betreffende dakproducten, deze kunnen altijd afwijken bij de fabrikant, dit geld ook voor gevelpannen in vergelijking met de dakpannen.

9.6 Bij dakreiniging is het nooit 100% uitgesloten dat er water onder de dakconstructie komt.

9.7 Bij dakreiniging/ontmossen en coaten daken kan opdrachtnemer nooit garanderen hoelang de aanslag weg blijft factoren zoals schaduwzijdes/atmosferische vervuilingen bomen etc. spelen hierbij altijd een rol.

9.8 Opdrachtnemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor vervolgschades ontstaan door lekkages deze zullen geclaimd moeten worden op de verzekering van opdrachtgever.

Artikel 10: Algemeen: 

10.1 Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en de cliënt nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal de overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden geacht, overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen

10.2 Opdrachtnemer garandeert voor zover van toepassing dat de door haar geleverde producten als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden. Indien niettemin door opdrachtnemer moet worden erkend of door een Nederlandse Rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld dat enig door opdrachtnemer geleverd product wel inbreuk maakt op rechten van derden als zo-even bedoeld zal opdrachtnemer ter zijner keuze na overleg met de cliënt het betrokken product vervangen door een product dat geen inbreuk maakt op het betrokken recht, of een licentierecht terzake verwerven, danwel het betrokken goed terug nemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn. Cliënt verliest evenwel het recht op de zo-even aangeduide prestaties, indien hij opdrachtnemer niet zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld heeft ingelicht dat opdrachtnemer in staat is geweest haar rechten terzake naar behoren te verdedigen.

10.3 De opdrachtgever is verplicht voor zijn rekening het werk, daaronder mede begrepen het gebouw of het te bouwen object waaraan het werk wordt uitgevoerd, deugdelijk te verzekeren op basis van CAR.

Artikel 11: Ontbinding: 

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 6 en 7 komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem/haar van toepassing wordt verklaard, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderzijds de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of grote delen daarvan verliest.

artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen: 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 14: Garantie 

1.Opdrachtnemer geeft garantie op haar diensten zoals overeengekomen is in de offerte.

2.De garantie gaat in als de werkzaamheden zijn afgerond.

3. Indien tengevolge van het feit dat de dakbedekking niet op de juiste wijze mocht zijn aangebracht en/of de kwaliteit van de geleverde dakbedekkingmaterialen niet goed mocht blijken te zijn en er zich waterlekkage voordoet,zal opdrachtnemer binnen redelijke termijn nadat opdrachtnemer schriftelijk het verzoek heeft ontvangen, de oorzaak van deze waterlekkage voor haar rekening herstellen.

4. Ingeval van een claim is de verplichting van opdrachtnemer uitsluitend beperkt tot de kosten van werkzaamheden en materiaal, welke noodzakelijk zijn om volgens voorschrift (en) een deugdelijke reparatie van de eventuele gebreken uit te voeren.

5. Aanspraak op de punten hierboven heeft niet tot gevolg dat de garantie langer zal gelden dan de oorspronkelijke overeengekomen garantieperiode.

6.Deze garantie vervalt niet, tenzij veroorzaakt door overbelasting en/of wanneer de lekkage een gevolg is van de beweging van de onderliggende stalen dakplaten en/of de door hierop geleverde en aangebrachte isolatie.

7.Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of andere schade van welke aard dan ook, tenzij door grove schuld of nalatigheid, door opdrachtgever te bewijzen.

Uitsluitingen garantie.

De garantie is niet van toepassing:

wanneer door andere dan opdrachtnemer werkzaamheden aan de dakbedekking zijn verricht.

indien er gebreken en/of schade ontstaat door:

a. Onjuist onderhoud/geen onderhoud

b. Onjuist gebruik

c. Moedwillige nalatigheid

d. Storm (= wind met grotere windsnelheid dan 20 m/sec.) brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen, schade door derden, vandalisme of elke vreemde oorzaak.

e. Abnormale milieuverontreinigingen, welke inhouden doch zich niet beperken tot agressieve atmosfeer, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliën.

f. Zouthoudende atmosfeer of elk ander contact met zout water.

g. Buitensporige temperaturen, welke niet worden veroorzaakt door het klimaat.

h. Gebreken van bouwkundig aard, waaronder begrepen werking van de onderliggende constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond.

i. Onvoldoende en/of onjuist gesitueerde hemelwaterafvoeren.

Voorafgaande aan elke procedure nemen partijen op zich alles in het werk te stellen om tot een onderlinge regeling van iedere onenigheid en/of geschil te komen, die kunnen ontstaan met betrekking tot en/of beroep op, de uitvoering van de garantie.

Artikel 15: Lekkages

Mocht opdrachtnemer ingeschakeld worden voor een lekkage op te sporen en worden deze hoe dan ook niet hersteld door opdrachtnemer, dan worden voorrijkosten administratie en arbeidsloon door berekent naar de opdrachtgever,ook als de opdracht telefonisch tot stand gekomen is. 

artikel 16: Vindplaats en wijziging voorwaarden:

1. Te vinden op top-roof.nl